Regulamin

  Print Friendly, PDF & Email

  Regulamin

  Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.

  • Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. (płatność z góry)

  • Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości i okazania go na żądanie organizatora, (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)

  • Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

  • Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed rozpoczęciem spływu

  • Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu odpowiada Wypożyczający

  • Uczestnictwo w spływie jest na koszt i ryzyko uczestników, a Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione samochody, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

  • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakimi mogłyby ulec pozostawione na parkingu przy wypożyczalni samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

  • Uczestnicy spływu nie są ubezpieczeni, dokonują tego w własnym zakresie

  • Organizator ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

  • Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

  • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów

  • Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez uczestnika/użytkownika i dokonania rezerwacji usługi, zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

  • W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, uczestnik/użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument/uczestnik musi poinformować serwis splywy.LubuskieMazury.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   Jeżeli zamówiona przez uczestnika/użytkownika  usługa, zostanie za jego wyraźną zgodą wykonana w całości natychmiast lub przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, wówczas uczestnik/użytkownik  traci możliwość odstąpienia od umowy. 
   Uczestnik zamawiając natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usługi przyjmuję do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczeniu usług.

  • Jeżeli uczestnik zrezygnuje z usługi w terminie mniejszym niż 14 dni przed datą usługi, otrzyma zwrot 70% wpłaconej kwoty.
  • Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności pod https://splywy.lubuskiemazury.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci-pl 

   

  Reklamacje

  1. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
  w czasie Imprezy kajakowej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z przepisem art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.). Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

  2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Uczestnik może złożyć reklamację.

  3. Jeżeli w trakcie trwania Imprezy kajakowej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.

  4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

  5. Organizator udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy kajakowej w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.

  6. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  Spływ zasady bezpieczeństwa

  • Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie bez względu na umiejętność pływania

  • Każdy uczestnik „nie umiejący pływać” powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać!

  • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność, a ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego

  • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty

  • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku

  • Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

  • Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

  • Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

  • Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

  • Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

  • Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.

  • Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

  • Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przeniesienia

  • Wszystkie luzy, jazy, stopnie wodne i inne niebezpieczne miejsca – wysiadamy na brzeg i przenosimy kajak lądem na drugą stronę przeszkody.

  • Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi załogami!

  • W razie wywrotki kajaka należy bezzwłocznie wydostać się z kajaka, dbając w pierwszej kolejności o własne bezpieczeństwo, wyciągnąć kajak dnem do góry i spróbować wylać wodę

  • Przy wywrotkach kajakowych tylko najsprawniejsza załoga powinna pomagać poszkodowanym, inni czekają, aż problem zostanie usunięty.

  • W przypadku utopienia kajaka należy próbować go wyciąć z zachowaniem środków bezpieczeństwa, jeśli wyciągniecie nie jest możliwie należy dokładnie oznaczyć miejsce (zdjecie, lokalizacja gps) i zgłosić organizatorowi.

  • W przypadku zatoru na rzece należy wycofać się wiosłując do tyłu lub zatrzymać przy brzegu, pozwalając na pokonanie problemu załodze powodującej zator.

   

  Uszkodzenia sprzętu

   

  • Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za uszkodzenie lub utratę wypożyczonego sprzętu.

  • Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy zostanie podana przez właściciela wypożyczalni.

  • Opłaty za zgubiony/utracony sprzęt

  Kajak 2000zł

  Łódka/maczek 3000zł

  Kamizelka 100zł

  Wiosło 100zł

  Worki wodne 40zł

   

  • Wypożyczający jest obowiązany do sprawdzenia stanu technicznego kajaków i sprzętu. Wszelkie uwagi należy zgłosić obsłudze koniecznie przed rozpoczęciem spływu.

  • Cenę akcji poszukiwawczej kajaka lub podnoszenie go z dna rzeki ustala wypożyczający na podstawie zniszczeń sprzętu i innych poniesionych kosztów

   

  Rezerwacje

   

  • Rezerwacja sprzętu lub ofert odbywa się telefonicznie, indywidualnie lub poprzez strony:

  www.kajakkarp.pl

  www.lubuskiemazury.pl

  www.rezerwacje.lubuskiemazury.pl

  www.splywy.lubuskiemazury.pl

  • Rezerwacje on-line dokonuje się popierz wykonanie zleconych czynności przez automatyczny system rejestracyjny, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności

  • W przypadku podania nieprawidłowych danych, dat, złego określenia ilości potrzebnego sprzętu, wyboru ofert- całkowita odpowiedzialność ponosi Usługobiorca

  • Spływ uznaje się za zarezerwowany z chwilą potwierdzenia rezerwacji organizatorowi i wpłaty całej kwoty lub bezzwrotnej przedpłaty(bezzwrotnego zadatku) w wysokości 30% całej usługi w terminie określonym w dokumencie autoryzacyjnym

  • Spływ uznaje się za zakupiony z chwila zaksięgowania całej kwoty usługi

  • Spływy grupowe/ firmowe rezerwujemy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

  • Spływy rezerwowane na ostatnią chwile wymagają akceptacji organizatora

   

   

   

  ©2019 Lubuskie Mazury - noclegi: hotele, pensjonaty, agroturystyka, domki letniskowe. Zaprojektowany przez    Goldsystem-International
  Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
  Ok